Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολιτών & Επιχειρήσεων

Βεβαίωση αλλαγής φορέα καταστήματος, Βεβαίωση προσθήκης δραστηριότητας καταστήματος, Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, (ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, δικαιώματος καθ’ ύψος επέκταση), Βεβαίωση αδόμητου οικοπέδου